Parochieleven:

Parochieblad Kerk en Leven:

Ons parochieblad is sinds jaren een vertrouwd blad dat wekelijks aan huis bezorgd wordt. Alles wat leeft rond ‘levend geloof en gelovig leven’ in de parochies van Meer, Meerle en Meersel-Dreef krijgt hier een plaatsje.
Deze parochies, samen met de parochies van Minderhout, Hoogstraten Rijkevorsel en Rijkevorsel-Sint Jozef, vormen een samenwerkend netwerk van gelovige gemeenschappen, en zijn al enkele jaren verenigd tot de federatie Hoogstraten-Rijkevorsel. Sinds 4 april 2016 is deze federatie ontbonden en is de pastorale eenheid Sint Franciscus (www.sintfranciscus.com) ontstaan en zijn alle parochies deelnemende parochiegemeenschappen geworden van dit grote geheel.
De eerste vierbladzijden geven een beeld van de verschillende aspecten van het leven in de parochiegemeenschappen van Meer, Meerle en Meersel-Dreef (liturgie, vorming, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, enz.). Maar het parochieblad is meer: interessante artikelen over geloofsbeleving en samenleving, dichtbij en veraf, komen aan bod in het regio-overschrijdend gedeelte; alsook nieuws uit ons bisdom Antwerpen en commentaar bij de weekend-lezingen, enz.
Het is een blad dat waard is om gelezen ter worden, elke week opnieuw.

Abonneren kan via de kapelaan, pater Luk, tel. 03/315.70.30, kapucijnen.meerseldreef@skynet.be

Onze website:

Deze kan nooit het parochieblad vervangen. De website is bedoeld om vlug iets op te zoeken, wanneer je het nodig hebt. Hij is een soort gids voor inlichtingen, nieuws, adressen, mailadressen en telefoonnummers die je vlug nodig hebt.

Contactpersoon: Frans Verheijen, tel. 0031 76 5614 612; mail: fransverheijen@ziggo.nl

Zangkoor:


Ons zangkoor, het Mariakoor, is opgericht in 1969 en nog altijd zijn er enkele leden van toen ook nu nog lid.
Elke week tijdens de Hoogmis en ook bij bijzondere vieringen ter gelegenheid van de feestdagen verzorgt het koor de zang en maakt daardoor mede de eucharistieviering tot een echte viering.
Ook bij begrafenissen van eigen parochianen of “mensen buiten” die veel voor onze parochie betekend hebben, verzorgen zij de gezangen en proberen zo de overledene een warm en hoopvol afscheid te bieden en op die manier een stukje van het verdriet van de getroffen familie te helpen dragen.
Wie graag zingt kan zich aansluiten bij ons koor. Door je stem kun je zo veel mensen een goed gevoel kunt geven. 
Repetitie: Elke maandag na de H. Mis van 19.00 uur komen we samen in de sacristie voor onze repetitie die ongeveer tot 21.00 uur duurt.
Dirigent: Ons koor wordt geleid door broeder Xavier.
Begeleiding: Wij worden op het orgel begeleid door Frans Jozef Witteveen.
Contactpersoon is broeder Xavier die ook onze koster is. tel. 03/315.70.30

Lectoren:

De lector heeft binnen de viering een belangrijke rol. Met een duidelijke stem leest hij heel wat teksten en kondigt hij de liederen aan. Om de teksten goed te brengen, wordt er verwacht dat de lector van te voren alles doorneemt. Hij krijgt hiervoor de teksten aangereikt. Zo kan de viering voor de lector en de mensen zonder verrassingen verlopen. De lectoren hebben allen een vaste H. Mis. Wij zijn deze mensen dankbaar omdat ze door hun bijdrage de viering helpen dragen en er mede voor zorgen dat de mensen er deugd aan hebben.
De contactpersoon voor de lectoren is pater Luk, kapelaan.

Misintenties:

Opgave Misintenties

Intenties bij pater Kenny persoonlijk of via e-mail: (kenny.brack1@gmail.com).
Hierbij steeds nauwkeurig vermelden:
- voor wie of voor welke gelegenheid de intentie is
- op welke datum en op welke tijd de H. Mis bedoeld is.

Voor elke misintentie die in onze parochie betaald wordt, wordt er naast de weekendvieringen ook nog door de week een afzonderlijke H. Mis opgedragen door een van der paters uit het klooster.